STATUT
Powiatowego Szkolnego Zwi您ku Sportowego w K這bucku

Rozdzia 1
Nazwa, siedziba, teren dzia豉nia i charakter prawny.


Par.1.
Stowarzyszenie nosi nazw ,,Powiatowy Szkolny Zwi您ek Sportowy w K這bucku", w skr鏂ie PSZS i jest zwane dalej ,, Zwi您kiem".

Par. 2.
Terenem dzia豉nia Zwi您ku jest obszar Powiatu K這buckiego a siedzib w豉dz miasto K這buck.

Par3.
1. Powiatowy Szkolny Zwi您ek Sportowy jest Zwi您kiem Szkolnych Stowarzysze Kultury Fizycznej i ich zwi您k闚.
2. Zwi您ek dzia豉 w ramach Szkolnego Zwi您ku Sportowego i mo瞠 by cz這nkiem terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

Par.4.
Zwi您ek dzia豉 zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej, ustaw - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem i posiada osobowo嗆 prawn.

Par5.
Zwi您ek u篡wa piecz璚i, odznak i znak闚 organizacyjnych z zachowaniem obowi您uj帷ych w tym zakresie przepis闚.


Par.6.
1. Zwi您ek opiera swoja dzia豉lno嗆 na aktywno軼i spo貫cznej swoich cz這nk闚.
2. Do realizacji zada statutowych Zwi您ek mo瞠 zatrudnia pracownik闚.

Rozdzia 2
Cele i 鈔odki dzia豉nia


Par.7.
  Celem Zwi您ku jest propagowanie i rozw鎩 kultury fizycznej w鈔鏚 m這dzie篡 szkolnej na obszarze dzia豉nia Zwi您ku.

Par.8.
  Zwi您ek realizuje na terenie powiatu swoje cele, o kt鏎ych mowa w par.7 w szczeg鏊no軼i przez:
1/ programowania dzia豉lno軼i sportowej w 鈔odowisku szkolnym na terenie powiatu
2/ popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej
3/ popularyzowanie higienicznego trybu 篡cia
4/ reprezentowanie w samorz康zie powiatowym spraw zwi您anych z rozwojem kultury fizycznej uczni闚
5/ powo造wanie jednostek organizacyjnych Zwi您ku
6/ stwarzanie utalentowanej sportowo m這dzie篡 mo磧iwo軼i osi庵ania mistrzostwa sportowego
7/ szkolenie m這dzie穎wych kadr , w tym m這dzie穎wych organizator闚 sportu
8/ organizowanie imprez i zawod闚 sportowych o zasi璕u przekraczaj帷ym obszar gminy
9/ programowanie i organizowane oboz闚 szkoleniowych w r騜nych formach dla m這dzie篡 szkolnej
10/ dzia豉nie na rzecz rozwijania urz康ze i obiekt闚 sportowych przyszkolnych
11/ wsp馧dzia豉nie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej m這dzie篡 szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
12/ prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa.

Rozdzia 3
Cz這nkowie Zwi您ku, ich prawa i obowi您ki

Par.9.
Cz這nkowie Zwi您ku dziel si na:
1/ zwyczajnych
2/ wspieraj帷ych.

Par.10.
1. Cz這nkami zwyczajnymi Zwi您ku mog by Gminne Szkolne Zwi您ki Sportowe oraz Mi璠zyszkolne Kluby Sportowe posiadaj帷e osobowo嗆 prawn i realizuj帷e cele i zadania Szkolnego Zwi您ku Sportowego.
2.Cz這nkami zwyczajnymi mog by inne organizacje posiadaj帷e osobowo嗆 prawn, kt鏎ych dzia豉lno嗆 jest zbie積a z celami i zadaniami SZS.

Par.11.

Cz這nkami wspieraj帷ymi mog by osoby prawne i osoby fizyczne uznaj帷e, popieraj帷e i wspomagaj帷e finansowo realizacje cel闚 i zada okre郵onych statutem.

Par.12.
Cz這nk闚 zwyczajnych i wspieraj帷ych przyjmuje Zarz康 Zwi您ku na podstawie pisemnego zg這szenia.

Par.13.
Cz這nkowie zwyczajni Zwi您ku maja prawo do:
1/ uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Powiatowym Zje寮zie Delegat闚
2/ zg豉szanie postulat闚 i wniosk闚 wobec w豉dz Zwi您ku
3/ uzyskiwanie od w豉dz i organ闚 Zwi您ku informacji o dzia豉lno軼i i zamierzeniach Zwi您ku
4/ otrzymywania od w豉dz Zwi您ku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej dzia豉lno軼i
5/ uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Zwi您ek.

Par.14.
Cz這nkowie wspieraj帷y maja prawa przys逝guj帷e cz這nkom zwyczajnym z wyj徠kiem czynnego prawa wyborczego.

Par.15.
Do obowi您k闚 cz這nk闚 zwyczajnych i wspieraj帷ych nale篡:
1/ aktywne uczestniczenie w realizacji cel闚 statutowych
2/ przestrzeganie postanowie  statutu, regulamin闚 i uchwa w豉dz Zwi您ku
3/ uczestniczenie w realizacji zada statutowych Zwi您ku
4/ op豉canie sk豉dki cz這nkowskiej zgodnie z uchwa豉mi Zarz康u.

Par.16.
Cz這nkostwo w Zwi您ku ustaje na skutek:
1/ rezygnacji zg這szonej na pi鄉ie do Zarz康u Zwi您ku
2/ rozwi您ania si stowarzyszenia b璠帷ego cz這nkiem Zwi您ku
3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwa造 Zarz康u Zwi您ku w przypadku naruszenia postanowie niniejszego statutu
4/ rozwi您anie si Zwi您ku.

Rozdzia 4
W豉dze Zwi您ku


Par.17.
         1. W豉dzami Zwi您ku s :
1/ Powiatowy Zjazd Delegat闚
2/ Zarz康
3/ Komisja Rewizyjna
         2. kadencja wszystkich w豉dz zwi您ku trwa 4 lata.
         3. Cz這nkowie w豉dz pe軟ia swe funkcje spo貫cznie, z wyj徠kiem urz璠uj帷ych cz這nk闚 Zarz康u Zwi您ku.
         4. Je瞠li inne przepisy nie stanowi inaczej uchwa造 wszystkich w豉dz zapadaj wi瘯szo軼i g這s闚, przy czym dla ich wa積o軼i wymagana jest obecno嗆 co najmniej po這wy os鏏 uprawnionych do g這sowania.

Powiatowy Zjazd Delegat闚

Par.18.
Najwy窺za w豉dz Zwi您ku jest Powiatowy Zjazd Delegat闚 zwo造wany przez Zarz康 Zwi您ku.

Par.19.
1. Powiatowy Zjazd Delegat闚 mo瞠 by zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Powiatowy Zjazd Delegat闚 zwo造wany jest co cztery lata przez Zarz康 Zwi您ku.
3. Termin Zjazdu, miejsce i porz康ek obrad powinien by podany do wiadomo軼i delegatom nie p騧niej ni 14 dni przed data Zjazdu.

Par.20.
    1. Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegat闚 zwo造wany jest przez Zarz康 Zwi您ku na podstawie:
1/ uchwa造 poprzedniego Zjazdu Delegat闚 Zwi您ku
2/ uchwa造 Zarz康u Zwi您ku
3/ wniosku Komisji Rewizyjnej
4/ wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 liczby Zarz康闚 cz這nk闚 zwyczajnych Zwi您ku.
     2. Nadzwyczajny Powiatowy Zjazd Delegat闚 obraduje wy陰cznie nad sprawami dla kt鏎ych zosta zwo豉ny.

Par.21
1. W Powiatowym Zje寮zie Delegat闚 bior udzia z g這sem stanowi帷ym delegaci wybrani na walnych zebraniach cz這nk闚 zwyczajnych.
2. Kumulacja mandat闚 jest niedopuszczalna.
3. Zasady wyboru delegat闚 na Powiatowy Zjazd delegat闚 ustala Zarz康 Zwi您ku.

Par.22.
                  W Powiatowym Zje寮zie mog bra udzia z g這sem doradczym:
1/ cz這nkowie ust瘼uj帷ych w豉dz Zwi您ku, kt鏎zy nie zostali wybrani delegatami
2/ przedstawiciele cz這nk闚 wspieraj帷ych
3/ osoby zaproszone przez Zarz康 Zwi您ku.

Par.23.
        Do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegat闚 nale篡:
1/ uchwalanie kierunk闚 dzia豉nia Zwi您ku
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u i Komisji Rewizyjnej
3/ udzielanie absolutorium Zarz康owi na wniosek Komisji Rewizyjnej
4/ wyb鏎 Zarz康u i Komisji
5/ uchwalanie zmian w statucie Zwi您ku
6/ podejmowanie uchwa o rozwi您aniu Zwi您ku i o przeznaczenie jego maj徠ku
7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegat闚, Zarz康 i Komisj Rewizyjn.

Par.24.
Uchwa造 powiatowego Zjazdu Delegat闚 zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i : w pierwszym terminie- co najmniej po這wy os鏏 uprawnionych do g這sowania, w drugim terminie- bez wzgl璠u na liczb uprawnionych.

Zarz康 Zwi您ku

Par.25.
W豉dz Zwi您ku mi璠zy Zjazdami jest Zarz康 Zwi您ku.

Par.26.
1. Zarz康 Zwi您ku sk豉da si z 7-15 cz這nk闚 wybieranych w g這sowaniu jawnym lub tajnym wed逝g zasad ustalonych przez Powiatowy Zjazd Delegat闚 .
2. Liczb cz這nk闚 Zarz康u na dan kadencj ustala ka盥orazowo Powiatowy Zjazd Delegat闚.

Par.27.
Do kompetencji Zarz康u Zwi您ku nale篡:
1/ reprezentowanie Zwi您ku na zewn徠rz i wyst瘼owaniu w jego imieniu
2/ wykonywanie uchwa Powiatowego Zjazdu Delegat闚
3/ kierowanie dzia豉lno軼i Zwi您ku we wsp馧dzia豉niu z cz這nkami zwyczajnymi
4/ uchwalanie i realizowanie bud瞠tu Zarz康u Zwi您ku
5/ powo造wanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Zwi您ku
6/ uchwalanie regulaminu Zarz康u, Prezydium Zarz康u, regulaminu nagr鏚 i wyr騜nie oraz regulaminu dyscyplinarnego Zwi您ku
7/ powo造wanie Komisji Dyscyplinarnej Zwi您ku
8/ uchwalanie wysoko軼i sk豉dek cz這nkowskich
9/ powo造wane komisji, zespo堯w sta造ch lub okresowych oraz uchwalanie regulamin闚 ich dzia豉lno軼i
10/ sk豉danie komisji Rewizyjnej wyja郾ie z realizacji wniosk闚 i zalece pokontrolnych
11/ przyjmowanie informacji o dzia豉lno軼i Prezydium.

Par.28.
Zarz康 odbywa posiedzenia w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni cztery razy w roku.

Par.29.
1. Zarz康 wybiera ze swojego grona Prezydium w sk豉dzie 5-7 cz這nk闚, w tym przewodnicz帷ego, 2   wiceprzewodnicz帷ych, sekretarza i skarbnika.
2. Prezydium dzia豉 w okresach mi璠zy posiedzeniami Zarz康u.
3. Zakres uprawnie prezydium okre郵a regulamin uchwalony przez Zarz康.
4. prezydium odbywa posiedzenia w miar potrzeby nie rzadziej jednak ni raz na 6 tygodni.

Komisja Rewizyjna

Par.30.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Powiatowy Zjazd Delegat闚 do kontroli dzia豉lno軼i Zwi您ku.

Par.31.
1. Komisja Rewizyjna sk豉da si z 3- 5 cz這nk闚, w tym przewodnicz帷ego, zast瘼cy przewodnicz帷ego oraz sekretarza wybieranych w g這sowaniu jawnym lub tajnym w zale積o軼i od uchwa造 Powiatowego Zjazdu Delegat闚.
2. Liczb cz這nk闚 Komisji Rewizyjnej ustala powiatowy Zjazd Delegat闚.
3. Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej lub upowa積iony przez niego cz這nek ma prawo bra udzia w posiedzeniach Zarz康u Zwi您ku z g這sem doradczym.

Par.32.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:
1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku dzia豉lno軼i statutowej Zarz康u Zwi您ku ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem dzia豉lno軼i finansowo- gospodarczej oraz formu這wanie wniosk闚 i zalece pokontrolnych
2/ sk豉danie na Powiatowym Zje寮zie delegat闚 sprawozda ze swojej dzia豉lno軼i
3/ wyst瘼owanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi
4/ 膨danie od Zarz康u lu prezydium wyja郾ie w sprawie realizacji wniosk闚 i zalece pokontrolnych
5/ wsp馧dzia豉nie z Komisjami rewizyjnymi cz這nk闚 zwyczajnych Zwi您ku
2. Szczeg鏊ny tryb post瘼owania komisji okre郵a regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjn.

Kooptacja w豉dz

Par.33.
1. W przypadku ust徙ienia cz這nk闚 w豉dz mog one zastosowa prawo kooptacji.
2. Liczba cz這nk闚 w豉dz pochodz帷ych z kooptacji nie mo瞠 przekroczy 1/3 og鏊nej liczby cz這nk闚 pochodz帷ych z wyboru.

Rozdzia 5
Nagrody i wyr騜nienia


Par.34.
Cz這nkom Zwi您ku za wzorowe wykonywanie zada i obowi您k闚, aktywno嗆 na polu krzewienia kultury fizycznej oraz za osi庵ni璚ia sportowe i wychowawcze przyznawane s nast瘼uj帷e wyr騜nienia i nagrody:
1/ pochwa造 ustne lub pisemne
2/ nagrody
3/ dyplomy i odznaki honorowe.

Par.35.
Warunki i tryb przyznawania nagr鏚 i wyr騜nie , o kt鏎ych mowa w par. 34 okre郵a Regulamin Nagr鏚 i Wyr騜nie uchwalony przez Zarz康.

Rozdzia 6

Par. 36.
1. W stosunku do cz這nk闚 zwyczajnych za naruszenie postanowie statutu lub uchwa w豉dz Zwi您ku mog by stosowane kary.
2. Organem dyscyplinarnym Zwi您ku I instancji jest Komisja Dyscyplinarna, a organem odwo豉wczym- Zarz康 Zwi您ku.
3. Rodzaje kar oraz tryb post瘼owania dyscyplinarnego okre郵a Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Zarz康.

Rozdzia 7
Maj徠ek i fundusze Zwi您ku

Par.37.
         1. Na maj徠ek Zwi您ku sk豉daj si :
1/ ruchomo軼i
2/ nieruchomo軼i
3/ fundusze
         2. Na fundusze Zwi您ku sk豉daj si :
1/ sk豉dki cz這nkowskie
2/ wp豉ty z zawod闚 i imprez organizowanych przez Zwi您ek
3/ dotacje, darowizny, subwencje
4/ dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej Zwi您ku prowadzonej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.

Par.38.
Dla wa積o軼i o鈍iadcze woli w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych Zwi您ku wymagane jest wsp馧dzia豉nie dw鏂h cz這nk闚 Zarz康u, w tym jednego z cz這nk闚 Prezydium.

Par.39.
Do aktu zbycia maj徠ku nieruchomego wymagana jest uchwa豉 Zarz康u Zwi您ku.

Rozdzia 8
Zmiana statutu i rozwi您anie si Zwi您ku

Par.40
Zmiana statutu mo瞠 nast徙i na mocy uchwa造 , przyj皻ej kwalifikowana wi瘯szo軼i 2/3 delegat闚 powiatowego Zjazdu Delegat闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania.

Par.41.
1. Rozwi您anie si Zwi您ku nast瘼uje na mocy uchwa造 przyj皻ej kwalifikowana wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 Delegat闚 powiatowego Zjazdu Delegat闚 przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania.
2. Uchwa豉 powinna okre郵a tryb likwidacji Zwi您ku
g鏎a